Sök

Ett systematiskt förhållningssätt till säkerhet, kvalitet och hållbarhet

På BUCHEN tar vi aldrig hälsa och säkerhet för givet – inte för våra medarbetare, våra kunder eller vår verksamhet. Att rengöra komplexa installationer och arbeta med farliga material innebär ett stort ansvar. Inte bara för våra egna medarbetare, utan även för våra kunder och miljön. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetsmetoder och utrustning för att säkerställa säkrare, effektivare och mer hållbara saneringsarbeten.

Inför varje nytt uppdrag vi tar på oss genomför vi strukturerade riskbedömningar. Vi jobbar säkert eller inte alls.

BUCHEN har alla lokala tillstånd som krävs för att bedriva miljöfarlig verksamhet samt-, hantera brandfarliga ämnen mm. Vi är också behöriga att bedriva yrkesmässig trafik samt yrkesmässig transport av avfall och farligt avfall. Det ställs höga krav på säkerhet vid industrisanering och ofta krävs att våra medarbetare genomgått olika certifieringsutbildningar och andra lagstadgade utbildningar. Våra medarbetare erbjuds kontinuerligt en rad utbildningar som bidrar till säkrare arbetsplatser och stärker den interna säkerhetskulturen.

Vi har en tydlig, genomarbetad strategi för hälsa och säkerhet som involverar alla medarbetare inom företaget. Säkerhetsobservationer och incidenter rapporteras alltid och alla medarbetare har tillgång till rapporteringsverktyg i sina mobiltelefoner. Genom transparent uppföljning och ständiga förbättringar bygger vi en öppen, proaktiv säkerhetskultur - det vi vet kan vi göra något åt. Vi har som mål att agera förebilder i vår bransch och tar nu ytterligare steg när det gäller att utmana, förändra och befästa attityder och beteenden inom säkerhets- och hållbarhetsområdet.

Vårt ledningssystem

BUCHENs processorienterade ledningssystem tydliggör hur vi arbetar med kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten. Det är vårt verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten och här beskrivs tydligt ansvar, processer och aktiviteter samt nödvändiga dokument och data. Systemet är baserat på kraven i ISO-standarder samt andra relevanta lagar och föreskrifter.

Vi säkerställer kvaliteten genom våra uppdrag bl a genom en fastställd arbetsprocess där uppdragsspecifik dokumentation tas fram redan i samband med etablering. Dokumentationen skapar bästa tänkbara grund för uppdragets genomförande. En generell miljö- och kvalitetssäkringsplan finns för mindre projekt, vid mer omfattande projekt och för avtalskunder utarbetas specifika kvalitetsplaner i samråd med beställaren.

Vidare finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter för samtliga tjänster som utförs av våra medarbetare. Av dessa framgår hur arbetsmoment ska genomföras för att säkerställa att högt ställda kvalitetskrav uppnås samtidigt som arbetet utförs på ett säkert sätt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.


Certifieringar

BUCHEN är certifierat avseende kvalitet (ISO 9001:2015), miljö (ISO 14001:2015) och arbetsmiljö (ISO 45001:2018). Verksamheten följs upp och kontrolleras årligen via externa och interna revisioner. Varje år genomförs också sk Safety Visits i alla delar av verksamheten.

Affärs- och hållbarhetspolicy

I vår Affärs- och hållbarhetspolicy beskrivs våra åtaganden gentemot kunder och andra intressenter utifrån affärs- och hållbarhetsperspektiv. Det är ett ramverk för de grundläggande principer, riktlinjer och direktiv som ligger till grund för vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete, bl a vår Uppförandekod samt viktiga policydokument.


Strategiska mål

Vi följer upp vår verksamhet genom en rad strategiska mål och definierade mätetal (KPI:er) inom fem olika kategorier: vår planet, våra anställda, våra kunder, våra ägare och vårt sociala ansvar. Målen kopplas givetvis till våra intressenter och sätts även i direkt relation till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

I våra strategier för affärsutveckling, medarbetare och kultur, hälsa och säkerhet samt klimat bryter vi ner våra strategiska mål och konkretiserar hur dessa ska nås.

Branschens bästa hälso- och säkerhetskultur

Hållbart värdeskapande, finansiell och operativ prestanda

Nöjda kunder

Positiv företagskultur med nöjda och engagerade medarbetare

Aktivt bidra till att bekämpa klimatförändringar

BUCHEN bidrar på olika sätt till 16 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG).

Hållbarhetsrapport

BUCHENs årliga hållbarhetsrapport ger en översikt över vårt hållbarhetsarbete inom samtliga områden samt beskriver vårt fokus och vägen framåt.

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS