Sök

A. Allmän information

1. Ansvarig instans samt kontaktuppgifter

Registeransvarig för denna webbplats är

    BUCHEN Sweden AB
    Mejselvägen 11
    853 50 Sundsvall

Mer information om vårt företag finns i impressum.

Data Protection Officer:

    REMONDIS SE & Co.KG
    Brunnenstraße 138
    44536 Lünen
    datenschutznoSpam@remondis.de

REMONDIS SE & CO. KG fungerar som enhetlig kontaktpunkt för de berörda personerna och är ansvarigt enligt art. 13 och 14 GDPR, riskanalyser enligt art. 24, 32 GDPR.

2. Deklaration avseende gemensamt ansvar

REMONDIS SE & Co. KG samt dess dotterbolag och associerade företag utövar ett gemensamt ansvar på många områden enligt § 26 GDPR. Tjänsterna och leveranserna ombesörjs normalt av koncernens dotterbolag, vilka använder sig av den centrala databehandlingen i koncernen. Det gemensamma ansvaret täcker i synnerhet följande sektioner:

— Kunddatabaser
— Ansökningshantering och rekrytering

Inom ramen för det gemensamma ansvaret har REMONDIS SE & CO KG samt dess dotterbolag och associerade företag överenskommit om vilket av dem som uppfyller vilka dataskyddsförpliktelser (i synnerhet informationsskyldigheter enligt art. 13, 14 GDPR). Inom ramen för det gemensamma ansvaret har REMONDIS SE & Co. KG samt berört dotterbolag eller associerade företag en gemensam skyldighet att göra den information som krävs enligt art. 13, 14 GDPR tillgänglig. Företagen skickar erforderlig information från sitt verksamhetsområde till det begärande företaget. Företagen informerar varandra sinsemellan utan dröjsmål avseende de rättskrav som har hävdats av berörda personer, och tillhandahåller all den information som krävs för besvarande av frågor. Dataskyddsrättigheter kan göras gällande gentemot alla berörda företag.
I vissa fall kan det därutöver råda ett gemensamt ansvar för REMONDIS-företagen inbördes eller tillsammans med tredjepart. Detta beskrivs inom ramen för resp. behandling (del B).

3. Datakategorier, syften och rättsliga grunder för databehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter enligt föreskrifterna i dataskyddsgrundförordningen (GDPR) och ”Bundesdatenschutzgesetz” (BDSG, ty. dataskyddslagst., ö.a.) samt alla övriga gällande rättsföreskrifter. Insamling och behandling av data rättar sig efter den tjänst resp. information du har valt.

Generellt samlar vi in följande information:

 • Efternamn, förnamn, tilltal
 • E-postadress
 • Kommunikationsdata (IP-adress, enhetsinformation)
 • Användningsdata (besökta webbplatser, åtkomsttider, intresse av innehåll)
 • Adress
 • Telefonnummer

De specifika datainsamlingarna och -behandlingarna framgår av de enskilda underlagen (del B) samt resp. bestämmelser i våra avtalsunderlag.

4. Datamottagare

Vi överför dina personuppgifter till tredjepart endast i följande fall:

 • Överföring sker för uppfyllandet av en lagbestämmelse enligt vilken vi är skyldiga att rapportera eller sprida uppgifterna.
 • Överföring av data sker till externa företag som på vårt uppdrag är eller kommer att bli registeransvariga (detta gäller t.ex. kurir- och logistikföretag, callcenters, externa datacentraler, databehandlings- och IT-tillämpningar, webbplatsadministration, revisionstjänster, kreditinstitut, dataradering etc.)
 • Överföring av data till tredjepart sker på basis av ett samtycke från dig
 • Överföring av data sker i syfte att förvalta en avtalsrelation med dig enligt art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. b GDPR (t.ex. till ett associerat företag i koncernen (jfr pkt 2) eller en underentreprenör eller till ett logistikföretag).

5. Radering av data samt lagringstid

I princip behandlar och lagrar vi dina uppgifter endast under den tid som vår affärsrelationen varar, inkl. förberedelse och handläggning av avtalet, samt lagstadgade lagringstider.

Om uppgifterna inte längre behövs för uppfyllandet av avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter och rättigheter, raderas de som regel, såvida inte - en tidsbegränsad - vidarebehandling krävs för uppfyllandet av ovannämnda syften i ett övervägande berättigat intresse.

Om enskild behandling av personuppgifter gör att andra raderingsfrister blir nödvändiga, nämns dessa i punkt B i beskrivningen av de enskilda behandlingsfallen.

6. Behandling av dina uppgifter i tredjepartsland

Dataöverföring till instanser i tredjepartsländer (stater utanför EU resp. EES) sker endast om det är nödvändigt för genomförandet av ett uppdrag/avtal från resp. med dig, om det är föreskrivet i lagstiftningen (t.ex. skattemässiga rapporteringsskyldigheter), om det finns rimliga dataskyddsnivåer eller om du har lämnat ditt samtycke till oss.

Behandlingen av dina uppgifter i ett tredjepartsland kan ske även i samband med anlitande av tjänsteleverantörer inom ramen för uppdragsbehandlingen. Om beslut från EU-kommissionen för landet ifråga avseende därstädes befintlig rimlig dataskyddsnivå saknas, tillämpar vi avtal för att säkerställa att dina rättigheter och friheter skyddas och garanteras på ett lämpligt sätt. För detaljerad information, se beskrivningarna av behandlingen i punkt B.

För information om lämpliga eller rimliga garantier och om möjligheten att få en kopia av dem: kontakta dataskyddsombudet.

7. Dina rättigheter som berörd person

På begäran informerar vi dig skriftligt eller elektroniskt om och vilka uppgifter om din person som finns lagrade hos oss (art. 15 GDPR) samt kontrollerar dina uppgifter avseende radering (art. 17 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR) samt överföring (art. 20 GDPR) och genomför dessa åtgärder om förutsättningar finns.

Kontakta då:

    REMONDIS SE & Co. KG
    - Data Protection Officer -
    Brunnenstr. 138
    44536 Lünen
    datenschutznoSpam@remondis.de

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett rättsvidrigt sätt kan du lägga in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet (art. 77 GDPR). En lista över dataskyddsombud samt deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

8. Information om rätten till invändning

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på basis av art. 6 avsn. 1 S lit. f GDPR (databehandling p.g.a. Intresseavvägning) eller art. 6 avsn. 1 S 1 lit. e GDPR (databehandling i offentligt intresse) har du rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Vi behandlar då inte längre personuppgifterna i direktmarknadsföringssyste eller därmed förknippad profilering och ej heller i andra syften, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen, vilka överväger dina intressen, fri- och rättigheter, eller behandlingen syftar till att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk. I detta fall måste du ange orsaker till invändningen vilka härrör ur din särskilda situation.

Skicka din invändning i första hand till följande kontaktadress:
datenschutznoSpam@remondis.de

Detsamma gäller om du har meddelat samtycke till insamling eller användning av personuppgifter, och vill återkalla detta samtycke. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke, med verkan framåt i tiden, via e-post eller brev.


B. Enskilda behandlingsfall

1. Loggningar

Vid användning av webbplatsen lagras tillfälligt vissa uppkopplingsdata och data som tillhandahålls av din internetläsare. För driften av webbplatsen loggas följande uppgifter:

 • Den anropande datorns IP-adress
 • Den anropande datorns operativsystem
 • Den anropande datorns läsarversion
 • Namn på den anropade filen
 • Datum och klockslag för anropet
 • Överförd datamängd
 • Hänvisande URL
 • Anslutningslogg

Datainsamlingen och behandlingen av loggfilsinformationen sker på basis av vårt berättigade intresse och i syfte att säkerställda vår webbplats. Loggfilsinformationen lagras i anonymiserad form när sessionen avslutas.

2. Kontaktformulär/beställning av information

För att kunna kommunicera med kunder och intressenter har vi ett kontaktformulär på vår webbplats. Det kan du använda till att begära information om våra produkter eller till att ta kontakt. Förutom de uppgifter du lämnar frivilligt samt innehållet i meddelandet behöver vi följande information från dig:

    Tilltal
    Efternamn
    Förnamn
    E-postadress

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna handlägga din förfrågan, tilltala dig korrekt och skicka dig ett svar. Förfrågningar som kommer in via kontaktformuläret lagras som e-post och vi kontrollerar regelbundet för att se om data kan raderas. Om uppgifterna inte längre behövs inom ramen för den kund- eller intressentrelation, eller om ett motsatt intresse hos kunden överväger, kommer vi att radera de berörda data efter senast 180 dagar om inte lagens bestämmelser om lagring av data säger annat. Rättslig grund för denna databehandling är art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Om kontaktetableringen sker i syfte att ingå avtalsrelationer är den rättsliga grunden art. 6 avsn.1 lit.b) GDPR.

3. Matomo

På våra webbsidor använder vi en version av Matomo, som har implementeras på våra egna servrar. Det rör sig om ett Open-Source-analysprogram för statistisk utvärdering av besöken. Utifrån denna utvärdering vill vi se vilka av våra sidor som besöks och hur ofta, men vi kan inte se vem som har gått in på dem. Implementeringen av Matomo på vår server använder inga cookies. Vi lagrar endast anonymiserade användardata för insamling av allmänstatistiska värden, utan att analysera användaruppträdandet i detalj. En omfattande analys av användaruppträdandet är inte heller möjlig, eftersom data har samlats in anonymiserat. Den IP-adress som överförs vid inloggning på servern anonymiseras före överföringen till Matomo-installationen på vår server, och ersätts av en tillfällig IP-adress. Det går inte att spåra IP-adressen utifrån de anonymiserade data, eftersom tidsuppgifterna randomiseras i Matomo-installationen.
Syftet med behandlingen är en statistisk analys av användarbeteendet för att optimera funktionaliteten på vår webbplats.
Vårt berättade intresse ligger i en förbättring av vår webbplats. Rättslig grund för användning av Matomo är art. 6 avsn. 1 S.1 lit. f GDPR.

4. Google tjänster

På våra webbsidor använder vi olika tjänster av Google Ireland Ltd. (i fortsättningen kallad ”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer detaljerad information om de enskilda Google-tjänsterna som vi använder på våra webbplatser finns i den följande integritetspolicyn.
Google kan samla in information (inklusive personuppgifter) och behandla den.  I samband med det kan inte uteslutas att Google överför denna information till en server i ett tredje land, bland annat till USA. Enligt den rådande uppfattningen når dataskyddsnivån i USA för närvarande inte upp till den standard som är tillämplig i EU, varför det för närvarande inte finns något beslut om tillräcklighet från EU-kommissionen eller lämpliga garantier för att säkerställa dataskyddet.
Vårt bolag har ingen påverkan på detta och inte heller någon slutgiltig information om vilka data Google verkligen samlar in och bearbetar. Enligt Google kan följande data (därunder personuppgifter) samlas in och bearbetas:

 • Protokolldata (i synnerhet IP-adressen)
 • Platsrelaterad data
 • Webbkakor och liknande teknologier
 • Unika applikationsnumren

Om du har ett Google-konto och är inloggad medan du är på vår webbplats kan Google spara och vid behov tilldela den bearbetade informationen enligt dina kontoinställningar. Enligt Google kan, beroende på dina kontoinställningar, dina aktiviteter på andra webbsidor och i appar sparas och kopplas till dina personuppgifter för att kunna förbättra Google-tjänsterna och den reklam som Google visar för dig. Mer information om detta finns på https://policies.google.com/privacy?gl=de
Du kan förhindra en direkt koppling av dessa data mot din profil genom att logga ut från ditt Google-konto eller ändra respektive kontoinställningar på ditt Google-konto.
Dessutom kan du ändra dina spårningsinställningar (t.ex. genom att radera eller blockera webbkakor). För mer information om Google-kontoinställningar, se https://safety.google/security-privacy/.
Närmare information finns även i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?gl=de

4.1. Google Maps

På våra webbsidor kopplar vi även upp till “Google Maps” i syfte att nyttja Googles karttjänster.
Genom uppkoppling av dessa tjänster som ligger på Googles servrar bearbetar Google information som leder till användaren (inklusive IP-adressen) för att kunna skicka det begärda innehållet till webbläsaren. Dessutom kan Google Maps använda så kallade spårningspixlar (osynlig grafik). Med hjälp av dessa webbkakor och spårningspixlar kan information som t.ex. besökartrafik på webbsidorna eller information om användarens PC registreras och analyseras. Informationen som genereras av webbkakor och spårningspixlar (inklusive användarens IP-adress), överförs vanligtvis till och lagras på en av Googles servrar i USA eller ett tredje land. Google kan använda denna information för att skicka den vidare till Googles avtalsparter. De juridiska grunderna för användning av personuppgifter är beskrivna i art. 6.1 f) i GDPR. Innehåll från Google Maps laddas dock först när användaren aktivt börjar använda karttjänsten.
Du hittar detaljerad information om Google Maps på  https://cloud.google.com/maps-platform samt på https://policies.google.com/privacy
Vid användning av karttjänsten Google Maps bearbetas i synnerhet följande personuppgifter:

 • IP-adressen
 • Användarens platsdata

Google använder dessa data för att kunna visa och aktivera tjänsterna på vår webbsida. Google kan överföra denna information till tredje part där det krävs enligt lag eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Rätt att göra invändningar

I den mån den rättsliga grunden för behandling av Google Maps är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f) i GDPR, har du rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR. Du kan meddela oss din invändning via post eller e-post till: datenschutznoSpam@remondis.de. Mer information finns under avsnitt 8 (återkallelse och invändning).

Bearbetade uppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för det avsedda syftet eller så länge lagen föreskriver.
Tillhandahållandet av personuppgifter är inte obligatoriskt och kan varken begäras enligt lag eller avtal eller i syfte att ingå avtal.


C. Översikt, cookies

Cookies är små textfiler som lagras av din läsare på din hårddisk. Vi använder även s.k. sessions-cookies. De syftar till att etablera en entydig anslutning mellan dig och vår webbplats. Det är endast ett slumptal som lagras, och sessions-cookien raderas automatiskt när läsaren stängs.
Om du inte vill tillåta cookies på din dator (eller annan enhet), kan du deaktivera dem i din internet-läsare. Emellertid kan det påverka webbplatsens användarvänlighet och funktionalitet. Rättslig grund för databehandling genom cookies i syfte att driva webbplasen är art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.
Vår webbplats använder följande cookies:

 1. Fe_typo_user
  Sessions-cookie för Typo3-användaradministration
  Denna cookie är relevant endast för webbadministratörer. Inga personuppgifter behandlas.
 2. PHPSESSID
  Sessions-cookie för drift av en PHP-webbplats
  Cookien används för att känna igen din läsare i olika syften (t.ex. för ihågkomst av din språkinställning). Lagringstid: så länge som läsarfönstret är öppet.
 3. retinaSupport
  Cookien ser om din bildskärm har retina-upplösning.
  Lagringstid: 4 veckor.
 4. i18next
  Sessions-cookie för animeringar på startsidan. Inga personuppgifter lagras.

Version från 2022-08-11


BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS