Sök

Sug-­ och spoltjänster

Vi på BUCHEN är experter inom slamsugning och spolning, dvs åtgärder som syftar till att tömma och rengöra system eller behållare, exempelvis dagvattenbrunnar och fettavskiljare. Igenslamning kan leda till dyra driftstopp och skador på utrustning.

 

hhh

Slamsugning

Slamsugning är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar, en åtgärd som bör utföras regelbundet för att minska risken för svår igenslamning och kostsamma driftstopp. Med våra moderna bilar för slamsugning löser vi avloppsproblem och andra besvär som förorsakas av att tankar och rör slammat igen.

Våra specialister inom slamsugning levererar alla typer av slamsugnings- och spoltjänster. Vi använder den bästa och modernaste utrustningen som finns på marknaden i kombination med en EURO6-klassad fordonspark.

Slambil
Används för att suga slam och sediment
 

Kombispolbil
Fordon för samtidig spolning och slamsugning. Spolkapacitet upp till 550 liter/minut med ett tryck upp till 300 bar  

Heltömning
Hela systemet töms och rengörs

Deltömning
Toppskiktet och stora delar av bottenslammet sugs upp. Övrig vätska, som exempelvis vatten, lämnas kvar

Topptömning
Endast toppskiktet sugs upp, en vanlig metod vid rengöring av fettavskiljare

Spolning

I samband med slamsugning utför vi också allt från kulvertspolning till rengöring av stora tankar och övrig processutrustning. Samtliga våra fordon är utrustade med en avvattningsfunktion som reducerar mängden förorenat vatten. På så sätt minimeras inte bara behovet av transporter utan även den totala avfallsmängden, vilket gör att kostnaden för att hantera avfallet begränsas. Vi har även avancerad, mobil vattenreningsutrustning som renar vattnet på plats så att det kan släppas ut i det kommunala avloppsnätet. Kontakta oss för mer information om reningsprocessen.

En modern fordonsflotta

Alla våra fordon är ADR-klassade, vilket innebär att de är speciellt anpassade för att minimera risken för olyckor och milljöpåverkan vid transporter av farligt gods i tanken, exempelvis brandfarliga, sura, basiska och andra miljöfarliga ämnen. Fordonen är säkerhetsutrustade och körs av specialutbildade förare.

Kontakta oss!

Från Luleå i norr till Löddeköpinge i söder. Med kontor runtom i hela Sverige finns vi på BUCHEN alltid där för våra industrikunder. Kontakta oss för mer information om slamsugning, spolning och andra saneringstjänster.

Kontakt

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS