Sök

Efterlevnadspolicy

Ansvar och uppriktighet är hörnstenarna i vår företagskultur.  Det är vår fulla övertygelse att vi endast kan leva upp till dessa förpliktelser om vi anpassar vårt agerande i alla länder och inom alla affärsområden till lagstadgade krav och rådande etiska och moraliska principer. Till grund för detta ligger vår efterlevnadspolicy som ska följas av företagsledningen och alla anställda.

För att säkerställa att vi lever upp till ställda etiska och juridiska krav har vi inrättat ett omfattande system för regelefterlevnad. Fokus ligger här på vår uppförandekod, som tar konkret form i företagets riktlinjer.  Förutom att vi gör en regelbunden riskanalys av regelefterlevnaden har vi också inrättat ett digitalt visselblåsarsystem som på ett tidigt stadium ska upptäcka och klargöra överträdelser.  Med hjälp av visselblåsarsystemet erbjuder REMONDIS Maintenance & Services inte bara sina anställda, utan även sina affärspartners, leverantörer och kunder sekretess i samband med rapportering av lagbrott, överträdelser av REMONDIS uppförandekod eller företagets riktlinjer.

En annan viktig fråga för oss är att respektera mänskliga rättigheter och miljöstandarder.  Vår uppförandekod för leverantörer, ”Supplier Code of Conduct”, innehåller information om hur vi kan uppfylla våra skyldigheter i detta avseende och vilka krav vi kan ställa på våra leverantörer. Mer detaljerad information om vårt klagomålsförfarande enligt lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan (LkSG) finns i vår arbetsordning.

Du hittar vår uppförandekod här
Du hittar vår uppförandekod för leverantörere här

Du når vårt visselblåsarsystemvia den här länken.


BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS