Sök

 • deutsch
 • english
 • nederlands
 • français
 • español
 • italiano
 • polski
 • deutsch
 • svenska
 • 中文
 • 中文

Visselblåsare

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Av samma skäl har vi en särskild visselblåsartjänst där du kan lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Visselblåsartjänsten heter Qnister, en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt.

Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går, efter en första bedömning av relevans hos Qnister, vidare till vår interna etiska kommitté, bestående av Legal Counsel/Compliance officer och Head of HR. Om visselblåsningen rör någon person i den etiska Kommittén kontaktar Qnister istället VD och Styrelseordförande i verksamheten. Den etiska kommittén avgör sedan om ärendet ska utredas internt eller om det är lämpligare att den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part i form av en extern advokatbyrå. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet rör en högre chef.


Har du upptäckt något inom BUCHEN Sweden AB som du vill rapportera?

Du kan lämna in din rapport digitalt eller till en röstbrevlåda via telefon:
Qnister BUCHEN Sweden AB

Eller tala in din rapport på +46 36 330 07 40.

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS